Outsourcing

OneC­lick jest ofe­ro­wa­ny jako usługa zarządza­nia obie­giem do­ku­mentów, w ra­mach której da­je­my Ci możliwość używa­nia sys­te­mu i ko­rzy­sta­nia z ser­werów należących do Sun­co­de. Nie mu­sisz in­we­sto­wać w bar­dzo dro­gi sprzęt i opro­gra­mo­wa­nie, bo wszyst­ko cze­go Twoi pra­cow­ni­cy po­trze­bują aby swo­bod­nie ko­rzy­stać z sys­te­mu to… przeglądar­ka in­ter­ne­to­wa.

Jak to wygląda w prak­ty­ce? Pra­cow­nik otwie­ra przeglądarkę in­ter­ne­tową, po­da­je swój lo­gin i hasło… jed­no klik­nięcie i już jest w sys­te­mie. O do­wol­nej po­rze, w do­wol­nym miej­scu, może zarządzać obie­giem do­ku­mentów w przed­siębior­stwie. Two­ja fir­ma nie po­no­si przy tym kosztów związa­nych z za­ku­pem dro­gie­go sprzętu, ser­werów itp. Elek­tro­nicz­ny obieg do­ku­mentów ni­g­dy jesz­cze nie był tak pro­sty.