Charakterystyka

Sku­tecz­ne pro­wa­dze­nie biz­ne­su to nie lada wy­zwa­nie. Każdego dnia, fir­my muszą mie­rzyć się z ogro­mem obo­wiązków i po­dej­mo­wać dzie­siątki de­cy­zji, które będą miały wpływ na przyszłość całego przed­siębior­stwa. Do tego do­cho­dzi jesz­cze zarządza­nie obie­giem tysięcy do­ku­mentów, w których bar­dzo łatwo można się po­gu­bić. W tym miej­scu z po­mocą przy­cho­dzi pro­gram OneC­lick.

OneC­lick to in­tu­icyj­ny sys­tem elek­tro­nicz­ne­go obie­gu do­ku­mentów, or­ga­ni­zujący i uspraw­niający pracę fir­my, wszyst­kie co­dzien­ne czyn­ności z ja­ki­mi muszą mie­rzyć się jej pra­cow­ni­cy. Po­zwa­la za­oszczędzić czas i pie­niądze, łatwo zarządzać do­ku­men­ta­mi i spra­wo­wać nad nimi kon­trolę. Za pośred­nic­twem pro­gra­mu OneC­lick możesz m.in. roz­li­czać fak­tu­ry, składać za­po­trze­bo­wa­nia i pro­wa­dzić ko­re­spon­dencję, a fir­mo­we do­ku­men­ty zbie­rać i porządko­wać w jed­nym elek­tro­nicz­nym ar­chi­wum. Wszyst­kie te oraz wie­le in­nych funk­cji sys­te­mu masz w zasięgu jed­ne­go klik­nięcia.

Outsourcing

OneC­lick jest ofe­ro­wa­ny jako usługa zarządza­nia obie­giem do­ku­mentów, w ra­mach której da­je­my Ci możliwość używa­nia sys­te­mu i ko­rzy­sta­nia z ser­werów należących do Sun­co­de. Nie mu­sisz in­we­sto­wać w bar­dzo dro­gi sprzęt i opro­gra­mo­wa­nie, bo wszyst­ko cze­go Twoi pra­cow­ni­cy po­trze­bują aby swo­bod­nie ko­rzy­stać z sys­te­mu to… przeglądar­ka in­ter­ne­to­wa.

Jak to wygląda w prak­ty­ce? Pra­cow­nik otwie­ra przeglądarkę in­ter­ne­tową, po­da­je swój lo­gin i hasło… jed­no klik­nięcie i już jest w sys­te­mie. O do­wol­nej po­rze, w do­wol­nym miej­scu, może zarządzać obie­giem do­ku­mentów w przed­siębior­stwie. Two­ja fir­ma nie po­no­si przy tym kosztów związa­nych z za­ku­pem dro­gie­go sprzętu, ser­werów itp. Elek­tro­nicz­ny obieg do­ku­mentów ni­g­dy jesz­cze nie był tak pro­sty.

Dla kogo OneClick?

Sys­tem OneC­lick stwo­rzy­liśmy z myślą o wszyst­kich przed­siębior­stwach, które:

  • chcą ograniczyć straty czasu i ryzyko utraty dokumentów wynikające z tradycyjnego ich obiegu
  • pragną zredukować koszty, które do tej pory ponosiły w związku z działalnością operacyjną
  • nie posiadają odpowiedniego sprzętu i serwerów potrzebnych do wdrożenia innych systemów obiegu dokumentów
  • wykorzystują urządzenia wielofunkcyjne
  • są zainteresowane wdrożeniem systemu obiegu dokumentów, ograniczając jednocześnie koszty jakie się z tym wiążą
  • pracownicy firmy są bardzo mobilni i potrzebują łatwego i szybkiego dostępu do systemu