Charakterystyka

Sku­tecz­ne pro­wa­dze­nie biz­ne­su to nie lada wy­zwa­nie. Każdego dnia, fir­my muszą mie­rzyć się z ogro­mem obo­wiązków i po­dej­mo­wać dzie­siątki de­cy­zji, które będą miały wpływ na przyszłość całego przed­siębior­stwa. Do tego do­cho­dzi jesz­cze zarządza­nie obie­giem tysięcy do­ku­mentów, w których bar­dzo łatwo można się po­gu­bić. W tym miej­scu z po­mocą przy­cho­dzi pro­gram OneC­lick.

OneC­lick to in­tu­icyj­ny sys­tem elek­tro­nicz­ne­go obie­gu do­ku­mentów, or­ga­ni­zujący i uspraw­niający pracę fir­my, wszyst­kie co­dzien­ne czyn­ności z ja­ki­mi muszą mie­rzyć się jej pra­cow­ni­cy. Po­zwa­la za­oszczędzić czas i pie­niądze, łatwo zarządzać do­ku­men­ta­mi i spra­wo­wać nad nimi kon­trolę. Za pośred­nic­twem pro­gra­mu OneC­lick możesz m.in. roz­li­czać fak­tu­ry, składać za­po­trze­bo­wa­nia i pro­wa­dzić ko­re­spon­dencję, a fir­mo­we do­ku­men­ty zbie­rać i porządko­wać w jed­nym elek­tro­nicz­nym ar­chi­wum. Wszyst­kie te oraz wie­le in­nych funk­cji sys­te­mu masz w zasięgu jed­ne­go klik­nięcia.