Charakterystyka

Sku­tecz­ne pro­wa­dze­nie biz­ne­su to nie lada wy­zwa­nie. Każdego dnia, fir­my muszą mie­rzyć się z ogro­mem obo­wiązków i po­dej­mo­wać dzie­siątki de­cy­zji, które będą miały wpływ na przyszłość całego przed­siębior­stwa. Do tego do­cho­dzi jesz­cze zarządza­nie obie­giem tysięcy do­ku­mentów, w których bar­dzo łatwo można się po­gu­bić. W tym miej­scu z po­mocą przy­cho­dzi pro­gram OneC­lick.

OneC­lick to in­tu­icyj­ny sys­tem elek­tro­nicz­ne­go obie­gu do­ku­mentów, or­ga­ni­zujący i uspraw­niający pracę fir­my, wszyst­kie co­dzien­ne czyn­ności z ja­ki­mi muszą mie­rzyć się jej pra­cow­ni­cy. Po­zwa­la za­oszczędzić czas i pie­niądze, łatwo zarządzać do­ku­men­ta­mi i spra­wo­wać nad nimi kon­trolę. Za pośred­nic­twem pro­gra­mu OneC­lick możesz m.in. roz­li­czać fak­tu­ry, składać za­po­trze­bo­wa­nia i pro­wa­dzić ko­re­spon­dencję, a fir­mo­we do­ku­men­ty zbie­rać i porządko­wać w jed­nym elek­tro­nicz­nym ar­chi­wum. Wszyst­kie te oraz wie­le in­nych funk­cji sys­te­mu masz w zasięgu jed­ne­go klik­nięcia.

Outsourcing

OneC­lick jest ofe­ro­wa­ny jako usługa zarządza­nia obie­giem do­ku­mentów, w ra­mach której da­je­my Ci możliwość używa­nia sys­te­mu i ko­rzy­sta­nia z ser­werów należących do Sun­co­de. Nie mu­sisz in­we­sto­wać w bar­dzo dro­gi sprzęt i opro­gra­mo­wa­nie, bo wszyst­ko cze­go Twoi pra­cow­ni­cy po­trze­bują aby swo­bod­nie ko­rzy­stać z sys­te­mu to… przeglądar­ka in­ter­ne­to­wa.

Jak to wygląda w prak­ty­ce? Pra­cow­nik otwie­ra przeglądarkę in­ter­ne­tową, po­da­je swój lo­gin i hasło… jed­no klik­nięcie i już jest w sys­te­mie. O do­wol­nej po­rze, w do­wol­nym miej­scu, może zarządzać obie­giem do­ku­mentów w przed­siębior­stwie. Two­ja fir­ma nie po­no­si przy tym kosztów związa­nych z za­ku­pem dro­gie­go sprzętu, ser­werów itp. Elek­tro­nicz­ny obieg do­ku­mentów ni­g­dy jesz­cze nie był tak pro­sty.

Dla kogo OneClick?

Sys­tem OneC­lick stwo­rzy­liśmy z myślą o wszyst­kich przed­siębior­stwach, które:

 • chcą ograniczyć straty czasu i ryzyko utraty dokumentów wynikające z tradycyjnego ich obiegu
 • pragną zredukować koszty, które do tej pory ponosiły w związku z działalnością operacyjną
 • nie posiadają odpowiedniego sprzętu i serwerów potrzebnych do wdrożenia innych systemów obiegu dokumentów
 • wykorzystują urządzenia wielofunkcyjne
 • są zainteresowane wdrożeniem systemu obiegu dokumentów, ograniczając jednocześnie koszty jakie się z tym wiążą
 • pracownicy firmy są bardzo mobilni i potrzebują łatwego i szybkiego dostępu do systemu

Proces rejestracji i akceptacji faktur kosztowych

oneclick_proces_fakturW każdej firmie, dział księgowości musi mierzyć się z niełatwym zadaniem zapanowania nad obiegiem faktur kosztowych. Aby ułatwić i usprawnić ich pracę, wyposażyliśmy system OneClick w proces rejestracji i akceptacji faktur kosztowych, który służy do ewidencji oraz zarządzania dokumentami kosztowymi (faktury, korekty, rachunki). Możliwa jest tu obsługa dokumentów papierowych i elektronicznych, automatyczne łączenie dokumentów kosztowych z zamówieniami oraz dekretacja kosztów na różne centra kosztów i konta. W procesie obsługiwane są faktury zarówno w PLN jak i innych walutach.

 • Usprawnienie obiegu faktur

  Oszczędzasz czas, jaki normalnie pochłonąłby proces zatwierdzania, weryfikacji i rejestracji faktur

 • Wieloetapowy proces weryfikacji i rejestracji faktur

  Zapewnia bezpieczeństwo i pozwala na wyeliminowanie błędów

 • Kontrola nad fakturami

  Administratorzy systemu wiedzą co już zostało rozliczone, a co jeszcze czeka w kolejce

 • Elastyczność w dostosowywaniu ustawień

  W razie potrzeby możesz przypisać odpowiedzialność za poszczególne faktury w zależności np. od ich kwoty

 • Podgląd na zeskanowane dokumenty

  Użytkownicy mogą łatwo podejrzeć ich obraz na ekranie komputera

Proces zlecania i realizacji spraw

oneclick_proces_zlecenia_i_realizacji_spraw

Czy masz dla swoich pracowników jakieś szczególne zlecenia? A może tych zadań jest tyle, że łatwo się w tym wszystkim pogubić?

Proces zlecania i realizacji spraw pozwala na wsparcie organizacji w realizacji zadań związanych z obsługą dowolnej realizowanej sprawy. Użytkownik posiada tu swobodę w definiowaniu zadań, może również śledzić stopień zaawansowania prac związanych z realizacją zleconej sprawy. Proces zlecania i realizacji spraw to wspaniałe narzędzie pozwalające na łatwe i szybkie delegowanie zadań do poszczególnych pracowników.

 • Swoboda w definiowaniu zadań

  Przełożony może zlecać pracownikom obsługę dowolnej sprawy.

 • Szybkość

  Jedno kliknięcie i już wiesz jakie zadania na Ciebie czekają.

 • Kontrola nad realizacją spraw

  Możesz łatwo śledzić stopień ich zaawansowania.

 • Jasna struktura organizacyjna

  Każdy wie co do niego należy i co ma robić.

Proces obsługi wniosku urlopowego

oneclick_proces_wniosku_urlopowego

Każdy pracownik z utęsknieniem wyczekuje urlopu. Tak prosta rzecz jak wniosek urlopowy, może jednak przysporzyć firmie problemów i wprowadzić małe zamieszanie w firmowych dokumentach. Z tego też powodu wyposażyliśmy system OneClick w proces obsługi wniosku urlopowego, który pozwala na poprawę sprawności ich obsługi. Akceptacja wniosków urlopowych odbywa się w oparciu o strukturę organizacyjną, w procesie możliwa jest obsługa różnych typów urlopu (np. urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, z tytułu uciążliwych warunków pracy itp.) oraz ewidencja i śledzenie ilości wykorzystanych i dostępnych dni urlopu dla poszczególnych pracowników.

 • Poprawa szybkości obsługi wniosków urlopowych

  Natychmiast będą wysyłane od pracowników do osoby zatwierdzającej.

 • Dostosowanie do struktury organizacyjnej firmy

  Akceptacja będzie się odbywała zgodnie z indywidualną strukturą Twojej firmy.

 • Ewidencja wykorzystanych dni urlopu

  Przełożeni mogą sprawdzić ile dni urlopu pracownicy już wykorzystali i jaka jest ich dostępność.

 • Obsługa różnych typów urlopu

  Pozwala na zarządzanie ich strukturą.

Proces help-desk

oneclick_proces_helpdesk

Problemy, które szybko trzeba rozwiązać, są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Często nie mamy na nie wpływu, wynikają bowiem z awarii systemowych, uszkodzenia sprzętu czy też zwyczajnie „złośliwości rzeczy martwych”.

Aby pracownicy szybko radzili sobie z rozwiązywaniem wszelkich tego typu problemów, wyposażyliśmy system OneClick w proces help-desk, który poprawia sprawność pracy działów wsparcia wewnętrznego, takich jak np. IT.

 • Przyspieszenie rozwiązywania problemów

  W procesie szybko i łatwo można zgłosić problem, a to z kolei pozwala na szybką reakcję osób odpowiedzialnych za serwis.

 • Automatyczne powiadomienia mailowe

  Pracownicy są natychmiast informowani o zgłoszeniu.

 • Śledzenie na bieżąco statusu zgłoszenia

  Pracownik wie na jakim etapie znajduje się jego zgłoszenie.

 • Kontrola nad zgłoszeniami

  Żadne zgłoszenie nie zostanie przeoczone.

 • Wieloetapowy proces

  Proces który pozwala na jasne podzielenie odpowiedzialności za dane zgłoszenie.

Proces zapotrzebowań

oneclick_proces_zapotrzebowanBraki w zaopatrzeniu są prawdziwą zmorą pracowników w wielu przedsiębiorstwach, tym bardziej, że często nie wynikają z braku środków na zakup potrzebnego sprzętu, a z niewłaściwego obiegu informacji i skomplikowanej procedury składania zapotrzebowań.

Proces zapotrzebowań, w który wyposażony jest system OneClick, pozwala na skuteczne zarządzanie kosztami i strukturą zakupów. Zapewnia nad nimi kontrolę, pozwala też na drukowanie zamówień z poziomu systemu.

 • Kontrola nad kosztami i strukturą zakupów

  Sprawdzisz jakie są prawdziwe potrzeby poszczególnych działów, a to z kolei pozwoli Ci obniżyć koszty firmowych zakupów.

 • Przyspieszenie składania zamówień

  Oszczędzisz czas, który straciłbyś na wypełnianie papierowych formularzy.

 • Prosty w obsłudze proces

  Pracownicy nie będą mieli problemów z zamawianiem potrzebnego wyposażenia.

 • Łatwe zarządzanie strukturą zakupów

  Pozwoli zapanować nad wydawanymi pieniędzmi.

 • Wyraźnie przypisane odpowiedzialności

  Osoby odpowiedzialne za zakupy w firmie mogą się skupić na swoich zadaniach, bez przerzucania odpowiedzialności na innych.

Proces korespondencji przychodzącej i wychodzącej

oneclick_proces_korespondencjiWażne wiadomości zaginęły pod tonami papierów? Kontrahenci niecierpliwią się czekając na odpowiedź? Jedno kliknięcie i uporządkujesz swoją korespondencję.

System OneClick zapewnia wsparcie organizacji w zakresie przychodzącej i wychodzącej korespondencji, pozwala na ewidencję wszystkich wpływających i wypływających dokumentów oraz kontrolę dystrybucji korespondencji. Dodatkowo automatycznie tworzy dziennik korespondencji wychodzącej i generuje książkę podawczą.

 • Kontrola nad obiegiem wiadomości w przedsiębiorstwie

  Wiesz co, gdzie i jak.

 • Ewidencja przychodzących i wychodzących dokumentów

  Już żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi.

 • Wyeliminowanie zalegania dokumentów

  Dzięki czemu poprawisz swoje relacje z klientami.

 • Archiwizacja korespondencji

  Łatwo odnajdziesz interesujące Cię dokumenty.

 • Prosty i intuicyjny panel sterowania

  Nie stracisz czasu na poruszanie się po systemie i szkolenia pracowników.

Proces umów

oneclick_proces_umowDo fir­my spływają tysiące umów, które następnie za­le­gają wśród in­nych ważnych do­ku­mentów, przez co łatwo je zgu­bić i w ten sposób na­ra­zić się na po­na­glające te­le­fo­ny od kon­tra­hentów.

Dzięki modułowi obsługującemu pro­ces umów, w który wy­po­sażyliśmy pro­gram OneC­lick, Twoi pra­cow­ni­cy w pro­sty sposób będą mo­gli je re­je­stro­wać i prze­syłać do ak­cep­ta­cji. Do­dat­ko­wo, po za­re­je­stro­wa­niu wszyst­kie do­ku­men­ty tra­fią do elek­tro­nicz­ne­go ar­chi­wum, gdzie w szyb­ki i pro­sty sposób można je wy­szu­ki­wać i przeglądać.

 • Usprawnienie rejestracji umów

  Pozwoli oszczędzić cenny czas Twoich pracowników.

 • Szybki i sprawny proces akceptacji

  Przełożeni otrzymują powiadomienia na swoje skrzynki mailowe, logują się do systemu i jednym kliknięciem akceptują umowę.

 • Wyeliminowanie ryzyka zgubienia dokumentów

  Umowy trafiają do elektronicznego archiwum, gdzie można je łatwo odnaleźć i przeglądać.

 • Konfigurowalna baza danych kontrahentów

  Pozwala pracownikom na szybkie dodawanie nowych kontrahentów, co jeszcze bardziej skróci czas rejestracji umów.

Elektroniczne archiwum kontraktów

oneclick_elektroniczne_archiwum_kontraktowElektroniczne archiwum kontraktów i produktów zapewnia wsparcie działów prawnych, inwestycyjnych oraz administracyjnych w zakresie archiwizacji umów. Do jego funkcji należą obsługa umów standardowych i niestandardowych, archiwizacja szablonów umów, wersjonowanie umów, skanowanie i archiwizacja podpisanych umów oraz weryfikacja okresu ich ważności. Dzięki wbudowanemu w nasz system archiwum, już nigdy Twoi pracownicy nie będą mieli problemów z odnalezieniem interesujących ich dokumentów. Wszystko odbywa się za pośrednictwem prostego i przejrzystego panelu, który daje błyskawiczny dostęp do wszystkich dokumentów jakie zostały wprowadzone do systemu. Wyszukiwarka pozwala na przeglądanie archiwum wedle takich kryteriów jak np. nazwa kontrahenta, numer NIP, rodzaj dokumentu itd.

 • Uporządkowanie dokumentów w firmie

  Wszystkie dokumenty znajdują się w jednym miejscu.

 • Oszczędność czasu

  Pracownicy nie tracą go na przeszukiwanie ton papierów.

 • Sprawna wyszukiwarka dokumentów

  Pozwala przeglądać dokumenty według wielu różnych kryteriów.

 • Bezpieczeństwo dokumentów

  Nie musisz się martwić o ich utratę, uszkodzenie lub zgubienie

Bezpieczeństwo

Dla każdej firmy niezwykle istotne jest zapewnienie 100% ochrony danych, dlatego system OneClick oferuje rozwiązania, które w pełni sprostają nawet najbardziej rygorystycznym wymogom dotyczącym bezpieczeństwa.

Twoje dane będą przechowywane na serwerach dedykowanych, wyposażonych w najwyższe i potwierdzone certyfikatami standardy bezpieczeństwa. Dyski, na których zainstalowano system są zabezpieczone w RAID (RAID 5 i 10), a back-upy realizowane są na bieżąco, dzięki czemu nie musisz martwić się o utratę ważnych informacji i dokumentów. Zabezpieczone są ponadto połączenia do systemu, a użytkownicy mogą korzystać z transmisji szyfrowanej w SSL (wersja 3).

OneClick zapewnia również zabezpieczenie danych w samym systemie. Dokumenty do niego przesyłane są szyfrowane, a dostęp do systemu uzyskują jedynie zdefiniowani użytkownicy, posiadający swoje hasło i określony zakres uprawnień. Suncode oferuje usługi administrowania systemem, dzięki czemu Twój OneClick będzie nadzorowany przez specjalistów, którzy zadbają o bezpieczeństwo prowadzonych przez Ciebie operacji.

Korzyści biznesowe

Wdrożenie systemu OneClick przyniesie Twojemu przedsiębiorstwu szereg wymiernych korzyści. Wśród nich przede wszystkim:

 • usprawnienie i skuteczną koordynację obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie
 • obniżenie kosztów operacyjnych firmy
 • wyeliminowanie wszelkich działań nie wnoszących wartości do pracy w firmie (a więc m.in. czasu jaki jest tracony na przekazywanie dokumentów „z rąk do rąk” i oczekiwania na dokumenty)
 • wyeliminowanie ryzyka związanego z możliwością zgubienia lub zniszczenia dokumentów
 • analizę obiegu dokumentów w firmie dzięki wbudowanym w systemie raportom i statystykom

OneClick pozwoli na wydatne zwiększenie efektywności realizowanych w firmie procesów, sprawi że staną się one źródłem przewagi Twojego przedsiębiorstwa na rynku i przyczyni się do oszczędności zarówno czasu, jak i pieniędzy, które pochłaniała dotychczasowa działalność operacyjna.

Wsparcie techniczne

Wy­bie­rając sys­tem OneC­lick otrzy­mu­jesz dostęp do pro­fe­sjo­nal­ne­go ser­wi­su i wspar­cia tech­nicz­ne­go fir­my Sun­co­de, które po­zwo­li bez­pro­ble­mo­wo przejść przez pro­ces wdrażania sys­te­mu i później­sze­go ko­rzy­sta­nia z nie­go.

W ra­mach pa­kie­tu usług star­to­wych, nasi kon­sul­tan­ci do­ko­nają ana­li­zy i kon­fi­gu­ra­cji sys­te­mu oraz za­po­zna­nia użyt­kow­ników z ich ro­la­mi, sta­no­wi­ska­mi oraz upraw­nie­nia­mi. Zdal­ne szko­le­nie użyt­kow­ników i ad­mi­ni­stra­to­ra po­zwo­li Two­jej fir­mie za­oszczędzić czas po­trzeb­ny na wdrożenie sys­te­mu, a asy­sta on­li­ne w dniu roz­poczęcia ko­rzy­sta­nia z usługi po­zwo­li na unik­nięcie wszel­kich pro­blemów, ja­kie mogą się po­ja­wiać w początko­wej fa­zie użyt­ko­wa­nia.

W ra­mach stan­dar­do­we­go abo­na­men­tu otrzy­mu­jesz usługę ser­wi­su opar­te­go o zgłosze­nia prze­syłane do Sun­co­de, a opcjo­nal­nie również dostęp do usługi help-desk obej­mującej kon­sul­ta­cje me­ry­to­rycz­ne i tech­nicz­ne pro­cesów oraz ko­rzy­sta­nia z sys­te­mu. Ser­wis dostępny jest we wszyst­kie dni pra­cujące w go­dzi­nach 9:00 – 17:00.

 • W jaki sposób system integruje się z urządzeniami wielofunkcyjnymi?
  Na stanowisku roboczym instalowany jest moduł Plus Index 3.2 dostarczany przez Suncode, który pozwala na przetwarzanie dokumentów skanowanych z urządzeń wielofunkcyjnych. Aplikacja Plus Index opisuje i dokonuje indeksacji skanowanych dokumentów, które są następnie przesyłane do systemu OneClick. Pozwala to na wykorzystanie istniejących w firmie urządzeń wielofunkcyjnych, dzięki czemu nie musisz ponosić kosztów na zakup urządzeń skanujących.
 • Czy z systemu można korzystać poprzez dowolną przeglądarkę internetową?
  Tak, z systemu można korzystać za pośrednictwem każdej, dostępnej przeglądarki internetowej.
 • Jak dużo czasu zajmuje wdrożenie systemu OneClick?
  Wdrożenie systemu OneClick jest bardzo szybkie. Po zakupieniu licencji, Suncode oferuje wsparcie swoich konsultantów w zakresie prac konfiguracyjnych (3 dni robocze) oraz szkoleń (około 4h dla użytkowników i kolejne 4h dla administratora). Dodatkowo, w dniu rozpoczęcia korzystania z usługi możliwa jest asysta on-line naszych specjalistów.
 • Czy moje dane na serwerach należących do Suncode będą bezpieczne?
  Suncode zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych, dzięki czemu nie musisz się martwic o ich utratę, wyciek lub uszkodzenie.
 • Ile wynosi miesięczna opłata abonamentowa na jednego użytkownika korzystającego z systemu OneClick?
  Miesięczna, jednostkowa opłata abonamentowa, jest uzależniona od całkowitej liczby użytkowników, którzy będą mieli dostęp do systemu w firmie. Konsultanci Suncode przedstawią ofertę dostosowaną do Twoich indywidualnych zapotrzebowań.
 • Na czym polega dostępność systemu w usłudze SaaS?
  Usługa SaaS jest zyskującą na popularności formą dystrybucji oprogramowania, w której za pośrednictwem internetu, jest ono udostępniane przez producenta dla swoich klientów. System OneClick dostępny jest „w chmurze”, dzięki czemu możesz zaoszczędzić zarówno czas jak i pieniądze, które normalnie pochłonąłby proces instalacji i wdrożenia systemu tradycyjną metodą. My administrujemy systemem OneClick, a Ty możesz skupić się na działalności podstawowej swojego przedsiębiorstwa.

Licencja

OneC­lick jest dostępny w dwóch wersjach – serwerowej (gdy jest instalowany, wraz z wybranymi procesami biznesowymi, na serwerach należących do klienta) oraz jako usługa SaaS (zdal­ne­go dostępu do opro­gra­mo­wa­nia), dzięki cze­mu użytkow­ni­cy, w ra­mach mie­sięczne­go abo­na­men­tu, uzy­skują łatwy i szyb­ki dostęp do sys­te­mu, bez ko­niecz­ności po­no­sze­nia dużych nakładów in­we­sty­cyj­nych i stra­ty cza­su na długo­tr­wałe wdrożenia. W wersji SaaS, sys­tem OneC­lick utrzy­my­wa­ny jest na bez­piecz­nych ser­we­rach należących do Sun­co­de, a z li­cen­cji może ko­rzy­stać na­wet 100 pra­cow­ników Two­jej fir­my. Uzy­skują oni dostęp do 7 typów pre­de­fi­nio­wa­nych pro­cesów biz­ne­so­wych, w ra­mach których mogą zarządzać obie­giem nie­ogra­ni­czo­nej licz­by do­ku­mentów.

Dzięki dostępowi do sys­te­mu OneC­lick w usłudze SaaS nie tyl­ko za­oszczędzisz czas i pie­niądze na jego wdrożenie, ale również wyelimi­nu­jesz kosz­ty związane z utrzy­ma­niem ser­we­ra, co po­zwo­li sku­pić się Two­jej fir­mie na działalności pod­sta­wo­wej. Co więcej, za­pew­niasz so­bie całko­wi­te bez­pie­czeństwo da­nych prze­cho­wy­wa­nych na ser­we­rach Sun­co­de.

W ra­mach stan­dar­do­we­go abo­na­men­tu, każdy użyt­kow­nik otrzy­mu­je dostęp do 2 GB prze­strze­ni dys­ko­wej z możliwością zwiększe­nia li­mi­tu oraz wspar­cie kon­sul­tantów Sun­co­de, dzięki któremu można szyb­ko roz­wiązać wszel­kie po­ja­wiające się pro­ble­my. Dla każdego przed­siębior­stwa ko­rzy­stającego z sys­te­mu prze­wi­dzie­liśmy in­dy­wi­du­alną obsługę i możliwość in­dy­wi­du­al­ne­go uzgod­nie­nia in­nych parametrów jej świad­cze­nia.

W ra­mach li­cen­cji do­sto­so­wu­je­my sys­tem OneC­lick do Two­ich po­trzeb. Możesz sam kon­fi­gu­ro­wać wie­le z jego funk­cji, przy­pi­sy­wać upraw­nie­nia, do­da­wać no­wych pra­cow­ników i kon­tra­hentów, czy też de­fi­nio­wać dane słowni­ko­we. Tak przy­sto­so­wa­ny sys­tem ide­al­nie wpa­su­je się w po­trze­by Two­je­go przed­siębior­stwa.

Wypróbuj już teraz!

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą i udzielimy odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania dotyczące systemu OneClick. Możesz również zamówić bezpłatną wersję demo programu i skonsultować z nami jego parametry techniczne oraz cenę.


Wypróbuj za darmo  Suncode

  ul. Józefa Kraszewskiego 30
  60-519 Poznań
  tel: +48 (61) 8200-449
  e-mail: sprzedaz@oneclick-workflow.pl

  O nas

  Suncode (wcześniejsza nazwa Plus MPM) jest wiodącą w Polsce firmą dostarczającą i wdrażającą najnowocześniejsze systemy informatyczne zarządzania dokumentami i procesami w przedsiębiorstwie oraz świadczącą usługi doradcze w tym zakresie. Składamy się z zespołu ekspertów o bogatym doświadczeniu w zakresie projektowania i wdrażania systemów obiegu dokumentów, a wśród klientów korzystających z usług Suncode znajdują się zarówno duże międzynarodowe koncerny jak i małe firmy krajowe. Za każdym razem dostosowujemy naszą ofertę do indywidualnych potrzeb klienta, pomagając mu zrozumieć istotę i znaczenie zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie.

  Aby zapewnić najwyższy standard usług, współpracujemy z wiodącymi firmami branży IT (m.in. IBM, Microsoft, KOFAX), prowadzimy ponadto badania naukowe i rozwijamy innowacyjne technologie w zakresie zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi. Wierzymy, że właśnie innowacyjność jest najlepszą drogą rozwoju dla współczesnych przedsiębiorstw.

  Potwierdzeniem jakości systemu OneClick i oferowanych przez Suncode usług są pozytywne rekomendacje jakie otrzymujemy od dotychczasowych klientów. Jesteśmy nastawieni na długookresową, owocną i partnerską współpracę w przyjaznej atmosferze. Nasza oferta jest przystosowana do polskich warunków finansowych, prawnych, społecznych i organizacyjnych, z pewnością będziemy również w stanie dostosować ją do Twoich indywidualnych potrzeb. Jako lider w zakresie zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi przedsiębiorstwa, pomożemy Ci wprowadzić całkiem nową jakość zarządzania w Twojej firmie, a sukces jaki odniesie ona na rynku, będzie sukcesem również dla nas.