Strona główna

Wsparcie techniczne

Wy­bie­rając sys­tem OneC­lick otrzy­mu­jesz dostęp do pro­fe­sjo­nal­ne­go ser­wi­su i wspar­cia tech­nicz­ne­go fir­my Sun­co­de, które po­zwo­li bez­pro­ble­mo­wo przejść przez pro­ces wdrażania sys­te­mu i później­sze­go ko­rzy­sta­nia z nie­go.

W ra­mach pa­kie­tu usług star­to­wych, nasi kon­sul­tan­ci do­ko­nają ana­li­zy i kon­fi­gu­ra­cji sys­te­mu oraz za­po­zna­nia użyt­kow­ników z ich ro­la­mi, sta­no­wi­ska­mi oraz upraw­nie­nia­mi. Zdal­ne szko­le­nie użyt­kow­ników i ad­mi­ni­stra­to­ra po­zwo­li Two­jej fir­mie za­oszczędzić czas po­trzeb­ny na wdrożenie sys­te­mu, a asy­sta on­li­ne w dniu roz­poczęcia ko­rzy­sta­nia z usługi po­zwo­li na unik­nięcie wszel­kich pro­blemów, ja­kie mogą się po­ja­wiać w początko­wej fa­zie użyt­ko­wa­nia.

W ra­mach stan­dar­do­we­go abo­na­men­tu otrzy­mu­jesz usługę ser­wi­su opar­te­go o zgłosze­nia prze­syłane do Sun­co­de, a opcjo­nal­nie również dostęp do usługi help-desk obej­mującej kon­sul­ta­cje me­ry­to­rycz­ne i tech­nicz­ne pro­cesów oraz ko­rzy­sta­nia z sys­te­mu. Ser­wis dostępny jest we wszyst­kie dni pra­cujące w go­dzi­nach 9:00 – 17:00.