Strona główna

Licencja

OneC­lick jest dostępny w dwóch wersjach – serwerowej (gdy jest instalowany, wraz z wybranymi procesami biznesowymi, na serwerach należących do klienta) oraz jako usługa SaaS (zdal­ne­go dostępu do opro­gra­mo­wa­nia), dzięki cze­mu użytkow­ni­cy, w ra­mach mie­sięczne­go abo­na­men­tu, uzy­skują łatwy i szyb­ki dostęp do sys­te­mu, bez ko­niecz­ności po­no­sze­nia dużych nakładów in­we­sty­cyj­nych i stra­ty cza­su na długo­tr­wałe wdrożenia. W wersji SaaS, sys­tem OneC­lick utrzy­my­wa­ny jest na bez­piecz­nych ser­we­rach należących do Sun­co­de, a z li­cen­cji może ko­rzy­stać na­wet 100 pra­cow­ników Two­jej fir­my. Uzy­skują oni dostęp do 7 typów pre­de­fi­nio­wa­nych pro­cesów biz­ne­so­wych, w ra­mach których mogą zarządzać obie­giem nie­ogra­ni­czo­nej licz­by do­ku­mentów.

Dzięki dostępowi do sys­te­mu OneC­lick w usłudze SaaS nie tyl­ko za­oszczędzisz czas i pie­niądze na jego wdrożenie, ale również wyelimi­nu­jesz kosz­ty związane z utrzy­ma­niem ser­we­ra, co po­zwo­li sku­pić się Two­jej fir­mie na działalności pod­sta­wo­wej. Co więcej, za­pew­niasz so­bie całko­wi­te bez­pie­czeństwo da­nych prze­cho­wy­wa­nych na ser­we­rach Sun­co­de.

W ra­mach stan­dar­do­we­go abo­na­men­tu, każdy użyt­kow­nik otrzy­mu­je dostęp do 2 GB prze­strze­ni dys­ko­wej z możliwością zwiększe­nia li­mi­tu oraz wspar­cie kon­sul­tantów Sun­co­de, dzięki któremu można szyb­ko roz­wiązać wszel­kie po­ja­wiające się pro­ble­my. Dla każdego przed­siębior­stwa ko­rzy­stającego z sys­te­mu prze­wi­dzie­liśmy in­dy­wi­du­alną obsługę i możliwość in­dy­wi­du­al­ne­go uzgod­nie­nia in­nych parametrów jej świad­cze­nia.

W ra­mach li­cen­cji do­sto­so­wu­je­my sys­tem OneC­lick do Two­ich po­trzeb. Możesz sam kon­fi­gu­ro­wać wie­le z jego funk­cji, przy­pi­sy­wać upraw­nie­nia, do­da­wać no­wych pra­cow­ników i kon­tra­hentów, czy też de­fi­nio­wać dane słowni­ko­we. Tak przy­sto­so­wa­ny sys­tem ide­al­nie wpa­su­je się w po­trze­by Two­je­go przed­siębior­stwa.