Strona główna

Regulamin Promocji „Oferta Specjalna – OneClick”

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin Promocji „Oferta Specjalna – OneClick” (Regulamin) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Oferta Specjalna – OneClick” (Promocja).
 2. Organizatorem promocji Oferta Specjalna -OneClick jest SUNCODE Sp. z o.o. Sp. . z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Józefa Kraszewskiego 30, 60-519 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000742910, NIP: 7792312568, REGON: 300586083, kapitał zakładowy 50.000,- zł (Organizator).
 3. Promocją objęty jest system elektronicznego obiegu faktur OneClick w chmurze (Produkt Promocyjny).
 4. Promocja obowiązuje od dnia 23 marca 2020 r. od godz. 19:00 do 24 czerwca 2020 r. do godz. 00:00 -decyduje data i godzina wysłania zamówienia w wiadomości e-mail na adres biuro@suncode.pl, podczas połączenia telefonicznego od 24 marca 2020 r. od godz. 7:30 do godz. 17:00 do 23 czerwca 2020 r. od godz. 7:30 do godz. 17:00 – decyduje data i godzina połączenia pod numerem telefonu: +48 61 820 04 49.
 5. Promocja będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Promocja ma na celu popularyzację usług Organizatora w zakresie dostarczania rozwiązań w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów.

II. Postanowienia szczegółowe

 1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który zdalnie zaakceptuje zamówienie na Produkt Promocyjny.
 2. Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji po skonfigurowaniu i uruchomieniu usługi ma bezpłatny przez okres trzech miesięcy od dnia uruchomienia dostęp do Produktu Promocyjnego dla 100 użytkowników.
 3. Uczestnik Promocji ponosi koszt w wysokości 990,- zł netto za usługę konfiguracji i uruchomienia usługi.
 4. Uczestnik Promocji może zakupić usługę OCR w cenie 249,- zł netto za 500 stron faktur miesięcznie.
 5. Podstawą dokonania płatności jest wystawienie przez Organizatora faktury VAT. Płatność dokonywana jest w formie przelewu w terminie 14 dnia od dnia wstawienia faktury.
 6. Po upływie bezpłatnego, trzymiesięcznego okresu Uczestnik Promocji może zrezygnować z usług lub korzystać z nich nadal na podstawie obowiązującego cennika albo dostosować system do swojej specyfikacji.
 7. Uczestnik Promocji nie może ponownie skorzystać z Promocji.
 8. Szczegółowe informacje odnośnie specyfikacji produktów można znaleźć na stronach https://oneclick-workflow.pl/ oraz https://www.suncode.pl/.

III. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. W relacjach Organizatora z konsumentem stosuje się język polski
 2. Promocji nie podlegają pozostałe usługi oferowane przez Organizatora.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną na stronie https://www.suncode.pl/.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji, a także, jeśli istnieją innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora, o której mowa w poprzednim punkcie.
 5. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Promocji. Dane osobowe uczestników Promocji są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Promocji, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych lub gdy zawrze on umowę z organizatorem w celu dalszego korzystania z usługi. Uczestnikom przysługują prawa do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  5. przeniesienia danych osobowych,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem: SUNCODE Sp. z o.o. Sp. . z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Józefa Kraszewskiego 30, 60-519 Poznań, mail: rodo@suncode.pl, telefon: +48 61 820 04 49.

 1. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od zakończenia Promocji na adres: SUNCODE Sp. z o.o. Sp. . z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Józefa Kraszewskiego 30, 60-519 Poznań.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie: https://oneclick-workflow.pl/.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dn. 23.03.2020 r. od godz. 19:00.